website
צור קשר

שירות לקוחות penelope@penelope.co.il
A:
אוסישקין 59, רמת השרון
03-5473263
P:
עגלת הקניות

ביטול הזמנה 

1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר,ניתן להחזיר אך ורק מוצרים סגורים ובאירזתם המקורית ואשר לא נעשה בהם שימוש, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% או 100 ש"ח הנמוך מבינהם.

4. אם סופק המוצר אל הלקוח, חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים.
מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום דמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה והחזרתה אלינו) גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.דמי המשלוח ינוכו אף אם הלקוח היה זכאי למשלוח חינם לאור כמות המוצרים שהזמין או לאור קניה מעל 199.90 ש"ח

6. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, אלא באישור מראש של האתר.

7. לא ניתן להחזיר פריטי מזון ו/או כל מוצר שלא ניתן לקבלו כהחזרה מהצרכן לאחר מכירתו, עפ"י הוראות כל דין.

8. לא ניתן להחזיר מוצרי חגים וסייל.

9. לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי בגין תמונות אכילות, דפי טרנספר ו/או כל מוצר מודפס דומה בהתאמה אישית.

10. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

11. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

11.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

11.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

11.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

12. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

13. במידה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

14. האתר ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.